Anettetidligere FO nå lederne

Ulike typer politikk:

Svar: 1. Jeg har erfart som familiekoordinator og som psykiskhelsearbeider at familier må få større tillitt til å forvalte egen økonomi, og ikke mistenkeliggjøres for å sløse. Mange familier i lavinntekt har snudd på krona i mange år, gi dem mulighet til å velge selv.
2. kartlegge familiene, sammen med dem. Gi dem tilbake sin stemme.
3. familiekoordinator til flere familier, over lengre tid!

Prioritering av sektorområder:

Svar: – skole og fritidsaktiviteter
– utdanning
– inkludering i arbeidslivet

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: mange har alt for mange tjenester, hvor ingen er gode nok til å snakke sammen!

Har opplevd at enslig mor har løpt fra møte til møte, hvor hjelpeapparatet har vært med på å slite ut familien, mer enn å hjelpe dem.
Med en kontaktperson til hele familien (voksne og barn) – vil denne kunne koordinere tjenestene bedre.

Rett politikk til rett tid

Svar: tidlig innsats!

Helsestasjoner kan i større grad kartlegge familien som en helhet, ikke kun det enkelte barn.

Gi større kunnskap til barnehager og tørre å se disse familiene

Grupper av barn og familier:

Svar: mulig, men viktig at «områder» ikke blir stigmatisert og stemplet som dårlig levekårsområder.

Dette er ganske tydelig i f.eks Kristiansand.

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar:
Tenke helhetlig rundt familier, sjekk ut prosjektet «nye mønstre» og familiekoordinatorer. En kontaktperson for en familie

– integrering i arbeidslivet