Aktuelt

Overlevering av rapporten til statsråd Toppe 17. oktober 2023

Den 17. oktober 2023 kl 10-11 vil rapporten overleveres statsråd Toppe. Arrangementet vil bli streamet. Mer informasjon kommer.

Kåkånomiks – Stavanger 25. oktober

Som ledd i overleveringen av rapporten deltar både statsråd Kjersti Toppe og Leder av ekspertgruppen Mari Regi på arrangementet «Fagseminaret på UiS: Fattigdom går i arv. Hvorfor? Hva kan gjøres med det? se Fagseminaret på UiS: Fattigdom går i arv. Hvorfor? Hva kan gjøres med det? — KÅKÅ|nomics (kknomics.no)

De deltar også på arrangementet «Barn i fattigdom» der Ekspertgruppens leder, professor Mari Rege, først presenterer ekspertgruppens anbefalinger. Deretter blir det paneldebatt med statsråd Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Rødt Mimir Kristjansson, og stortingsrepresentant for Høyre Tina Bru, se Barn i fattigdom — KÅKÅ|nomics (kknomics.no)

Ekspertgruppens møte 29. august 2023

Kort omtale kommer.

Arendalsuka

I hovedprogrammet til årets arendalsuka var fattigdom tema. Under tittelen Fattigdom: Er arbeidslinja til barnets beste medvirket følgende i samtalen: Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister Ap, Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant SV, Jan Tore Sanner, stortingsrepresentant H, Inga Bejer Engh, barneombud, Hans Christian Holte, direktør NAV, Kaisa Hansen-Suckow, forfatter, og Anne Bergh, generalsekretær Røde Kors

Som oppspill til samtalen presenterte leder for Ekspertgruppen om barn i fattige familier professor Mari Rege nytt kunnskapsgrunnlag, ny statistikk og flere dilemma fra arbeidet til ekspertgruppen. 

Informasjon om arrangementet, samt opptak ligger her: Fattigdom: Er arbeidslinja til barnets beste? – Arendalsuka

Ekspertgruppens møte 13. juni 2023

9. og 10. møte for ekspertgruppen ble avholdt 13. og 29. juni. Sekretariatet presenterte en overordnet oversikt over de 137 innspillene og hvilke temaer som innspillene var opptatt av. En påbegynt kvalitativ oversikt over konkrete forslag til tiltak ble også presentert. Videre ble foreløpig helhetlig utkast til rapporten gjennomgått kapittel for kapittel, der ekspertgruppen løftet fram ulike forbedringspunkt for hvert kapittel.

Ekspertgruppens møte 8. og 9. mai 2023

8. møte for ekspertgruppen ble avholdt 8. og 9. mai. Ekspertgruppen gikk gjennom utkast for kapitlene med vurderingene for kontantytelser og tjenestene. Foreløpige beregninger av effekter av forslag for kontantytelser ble lagt fram og det ble diskutert hvordan dette skulle utredes videre. Forslagene for tjenester ble gjennomgått og det ble gjort enkelte avgrensninger. Det ble også gitt innspill til utkast for det avsluttende kapittelet.

Ekspertgruppens møte 13. april 2023

7. møte for ekspertgruppen ble avholdt 13. april. Ekspertgruppen diskuterte vurderingen av kontantytelser, både overordnet og for hver ytelse. Det ble tydeliggjort hvordan de foreløpige forslagene skulle arbeides med videre. I tillegg ble vurderingen av tjenester arbeidet videre med. Ekspertgruppen diskuterte også prioriteringer i ressursbruk mellom kontantytelser og tjenester, og hvordan disse er viktige for ulike formål. Noen grafer fra SSB ble presentert og gitt tilbakemelding på.

Ekspertgruppens møte 16. mars 2023

6. møte for ekspertgruppen ble avholdt 16. mars. Ekspertgruppen diskuterte vurderingen av tjenester, både overordnet og for hver sektor. Mulige tiltak for å øke kvalitet, deltakelse og inkludering i barnehage, skole og andre relevante sektorer ble diskutert. Ekspertgruppen hadde også en oppsummering av forskerseminaret.

Forskerseminar 15. mars 2023

15. mars 2023 ble det avholdt et forskerseminar om temaene som ekspertgruppen er bedt om å vurdere. Til forskerseminaret ble et utvalg forskere som har kompetanse som kompletterer kompetansen i ekspertgruppen invitert for å:

Informasjon om hvem som deltok og abstracts, se :

Ekspertgruppens 5. møte 9. februar 2023

Det 5. møte for ekspertgruppen ble avholdt 9. februar. Basert på deskriptiv statistikk, kunnskapsgrunnlag og forskning, og et felles rammeverk for vurderinger, startet ekspertgruppen på dette møtet sin vurdering av innsatsen, med fokus på betydningen av inntekt for barn i fattige familiers velferd og sosiale mobilitet, hvordan møtet mellom barn og deres familier er med de ulike kontantytelsene, samt en diskusjon om innretningen av kontantytelser hver for seg og sett i sammenheng.

Ekspertgruppens 4. møte 12. januar 2023

Det 4. møte for ekspertgruppen ble avholdt 12. januar 2023. Ekspertgruppen diskuterte på møtet hvilket grunnlag gruppen vil legge til grunn i sine vurderinger av innsatsen for barn i fattige familier. Dette innebar en diskusjon om hvilke mål dette arbeidet bør ha gitt utfordringene barna og deres familier står overfor, samt hvilke andre hensyn som påvirker innsatsen, inkludert blant annet hva kostnaden og nytten av ulike tiltak er, fordelingseffekter av ordninger, samt hvordan bevare legitimiteten og tilliten til felles velferdsordninger. Ekspertgruppen fokuserte også på å få en god oversikt over dagens innsats og ressurser, samt diskuterte hva slags statistikk gruppen skulle bestille fra SSB.

Innspillsmøte og ekspertgruppens 3. møte
5.-6. desember 2022

Den 5. desember organiserte ekspertgruppen om barn i fattige familier der en rekke aktører var invitert til å gi sine innspill til gruppens vurderinger. Aktørene inkluderte representanter for barn og unge, frivillige organisasjoner, brukere og interesseorganisasjoner og offentlige instanser, og innebar også spørsmål og diskusjon mellom ekspertgruppen og aktørene som ga innspill. Aktørene ga også et skriftlig innspill i forkant av møtet som er publisert på denne nettsiden.

Den 6. desember ble det 3 møtet for ekspertgruppen avhold. Under møtet diskuterte ekspertgruppen det faglige kunnskapsgrunnlaget gruppen vil legge til grunn i sitt videre arbeid, med særlig fokus på forskning om årsakssammenhenger mellom lavinntekt og ulike utfall for barn, samt forskning på hvordan kontantytelser og tjenester hver for seg påvirker barns helse, læring og utvikling på både kort og lang sikt.

Ekspertgruppens 2. møte 1. november 2022

Det andre møtet i ekspertgruppen ble avholdt 1. november. Under møtet diskuterte ekspertgruppen hvordan rapporten kan sikre en god forståelse av fattigdomsbegrepet, ulike risikofaktorer for fattigdom, samt hvordan arbeidet bør ta høyde for og fremstille variasjoner i gruppen barn som lever i fattige familier. Ekspertgruppen diskuterte og framstilling av dagens innsats og ressursbruk, samt hvilken statistikk gruppen må innhente for å kunne skrive rapporten.

Ekspertgruppens 1. møte 28. september 2022

Det første møtet i ekspertutvalget ble avholdt 28. september. Under møtet presenterte hvert medlem i ekspertgruppen et tiltak eller et perspektiv som de anså som spesielt viktige for gruppens arbeid og rapport. Møtet ble også brukt til å diskutere rapportens innhold, samt hvilke aktører som skal høres og organisering av innspillsmøte.