Aktuelt

Ekspertgruppens 5. møte 9. februar 2023

Det 5. møte for ekspertgruppen ble avholdt 9. februar. Basert på deskriptiv statistikk, kunnskapsgrunnlag og forskning, og et felles rammeverk for vurderinger, startet ekspertgruppen på dette møtet sin vurdering av innsatsen, med fokus på betydningen av inntekt for barn i fattige familiers velferd og sosiale mobilitet, hvordan møtet mellom barn og deres familier er med de ulike kontantytelsene, samt en diskusjon om innretningen av kontantytelser hver for seg og sett i sammenheng.

Ekspertgruppens 4. møte 12. januar 2023

Det 4. møte for ekspertgruppen ble avholdt 12. januar 2023. Ekspertgruppen diskuterte på møtet hvilket grunnlag gruppen vil legge til grunn i sine vurderinger av innsatsen for barn i fattige familier. Dette innebar en diskusjon om hvilke mål dette arbeidet bør ha gitt utfordringene barna og deres familier står overfor, samt hvilke andre hensyn som påvirker innsatsen, inkludert blant annet hva kostnaden og nytten av ulike tiltak er, fordelingseffekter av ordninger, samt hvordan bevare legitimiteten og tilliten til felles velferdsordninger. Ekspertgruppen fokuserte også på å få en god oversikt over dagens innsats og ressurser, samt diskuterte hva slags statistikk gruppen skulle bestille fra SSB.

Innspillsmøte og ekspertgruppens 3. møte
5.-6. desember 2022

Den 5. desember organiserte ekspertgruppen om barn i fattige familier der en rekke aktører var invitert til å gi sine innspill til gruppens vurderinger. Aktørene inkluderte representanter for barn og unge, frivillige organisasjoner, brukere og interesseorganisasjoner og offentlige instanser, og innebar også spørsmål og diskusjon mellom ekspertgruppen og aktørene som ga innspill. Aktørene ga også et skriftlig innspill i forkant av møtet som er publisert på denne nettsiden.

Den 6. desember ble det 3 møtet for ekspertgruppen avhold. Under møtet diskuterte ekspertgruppen det faglige kunnskapsgrunnlaget gruppen vil legge til grunn i sitt videre arbeid, med særlig fokus på forskning om årsakssammenhenger mellom lavinntekt og ulike utfall for barn, samt forskning på hvordan kontantytelser og tjenester hver for seg påvirker barns helse, læring og utvikling på både kort og lang sikt.

Ekspertgruppens 2. møte 1. november 2022

Det andre møtet i ekspertgruppen ble avholdt 1. november. Under møtet diskuterte ekspertgruppen hvordan rapporten kan sikre en god forståelse av fattigdomsbegrepet, ulike risikofaktorer for fattigdom, samt hvordan arbeidet bør ta høyde for og fremstille variasjoner i gruppen barn som lever i fattige familier. Ekspertgruppen diskuterte og framstilling av dagens innsats og ressursbruk, samt hvilken statistikk gruppen må innhente for å kunne skrive rapporten.

Ekspertgruppens 1. møte 28. september 2022

Det første møtet i ekspertutvalget ble avholdt 28. september. Under møtet presenterte hvert medlem i ekspertgruppen et tiltak eller et perspektiv som de anså som spesielt viktige for gruppens arbeid og rapport. Møtet ble også brukt til å diskutere rapportens innhold, samt hvilke aktører som skal høres og organisering av innspillsmøte.