Monica Vogt

Ulike typer politikk:

Svar: BUA mener det er viktig å prioritere og styrke universelle velferdstjenester, slik som bl.a. utstyrssentraler, hvor barn og unge kan låne utstyr til sport- og friluftsliv. Når tilbudet er godt, utstyret har god kvalitet og alle kan låne, vil det ikke oppleves som stigmatiserende for barn i fattige familier å låne utstyr til fritidsaktiviteter. Alle kan delta på fritidsaktiviteter på lik linje uavhengig av sosioøkonomisk status. Utlån av sport og friluftsutstyr til alle, reduserer også forbruket og bidrar til mer gjenbruk. Fysisk aktivitet fremmer god fysisk og psykisk helse og de vaner man får i barndommen, tar man med seg hele livet. Barn i lavinntektsfamilier har lavere deltakelse i fritidsaktiviteter og sosiale helseforskjeller øker. Utstyrssentraler som låner ut gratis sport- og friluftsutstyr bidrar til å redusere barriere for deltakelse og gjør det mulig for flere å teste forskjellige aktiviteter, bli inspirert og kanskje finne en aktivitet man har lyst til å drive med – uten å være avhengig av foreldrenes lommebok. Undersøkelsen BUA-nettverkets omdømmeundersøkelse 2022 viser at utstyrssentralene i BUA-nettverket er et populært og godt brukt tilbud og derfor bør tjenesten satses på. Vi mener det bør satses på utstyrssentraler og det bør utarbeides en egen politikk for utstyrssentraler, hvor utstyrssentraler likestilles med bibliotek og får en egen forskrift, som sikrer god kvalitet uavhengig av hvor i landet man bor. Det bør øremerkes midler til etablering og drift av utstyrssentraler, med egen post på statsbudsjettet og tilhørende forskrifter, som sikrer et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet man bor. I dag må kommuner og frivillige organisasjoner søke om tilskudd til etablering og drift av utstyrssentraler gjennom Tilskudd til inkludering av barn og unge, som forvaltes av Bufdir. Det er store skjevheter i hvor mye midler som blir tildelt den enkelte utstyrssentral, noe som medfører et stort sprik i kvaliteten på tilbudet i de enkelte kommuner. Det finnes heller ingen forskrift som definerer kvaliteten og setter standard. For at utstyrssentraler skal bli et likeverdig og godt tilbud over hele landet er det behov for å rette opp i dette.

Prioritering av sektorområder:

Svar: Fritidsaktiviteter – en god barndom varer livet ut. Fysisk aktivitet, lek, sport og friluftsliv er viktig for god fysisk og psykisk helse, inkludering og et godt liv.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Regjeringen har re-signert Fritidserklæringen, som er et samarbeid mellom flere departementer, kommunesektoren og frivillige organisasjoner. Dette arbeidet bør styrkes og følges opp. Per i dag er det lite fremdrift i arbeidet med Fritidserklæringen.

Rett politikk til rett tid

Svar: Gode vaner etableres i småbarnsalderen og barnehagen og barneskolen spiller en viktig rolle når det gjelder å lære barna glede ved natur, idrett og fritidsaktiviteter. Det er viktig å lære seg å mestre å gå på ski, stå på skøyter, gå på tur og ligge i telt før man starter på ungdomsskolen. På ungdomsskolen er det flaut å ikke kunne stå på f.eks. ski, og det kan være en barriere for å prøve.

Grupper av barn og familier:

Svar: Vi mener det er viktig med universelle tilbud som når alle barn og unge. På den måten unngår man stigmatisering.

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: Det er viktig å unngå forskjellsbehandling og stigmatisering. Siden tidlig på nittitallet har det blitt etablert utstyrssentraler med tilskudd fra det som gikk under navnet «fattigdomsmidlene»;. Utstyrssentralene var lite tilgjengelig, utstyret var slitt og det var rett og slett et fattigslig tilbud. Dette var utgangspunktet for etableringen av stiftelsen BUA. Helt uten offentlig tilskudd har stiftelsen BUA klart å endre utstyrssentraler fra å være et stigmatiserende og dårlig tilbud, til å bli et av landets mest populære tilbud. Noen som undersøkelsen BUA-nettverkets omdømmeundersøkelse 2022 dokumenterer. BUAs popularitet og hurtige vekst skyldes at vi har truffet et behov og gjort utstyrssentraler til et universelt og godt tilbud, som alle ønsker å benytte. Per desember 2022 består BUA-nettverket av 224 utstyrssentraler i 174 kommuner, vi har lånt ut mer en 1,1 million ski, skøyter, telt, skateboard osv. Og hele 7 % av befolkningen sier de har lånt utstyr i BUA de siste 12 månedene. Vi håper utvalget og regjeringen ser og anerkjenner den jobben som er gjort og velger å satse på utstyrssentraler, som vår tids nye folkebibliotek, hvor bøker er byttet ut med sport- og friluftsutstyr og alle kan delta på fritidsaktiviteter på lik linje – uten å øke forbruket.

BUA-nettverkets_omdoemmeundersoekelse_2022.pdf