Svein SætrePensjonert barnevernpedagog

Ulike typer politikk:

Svar: – koordinere tjenester og prioritere arbeid- eller trygdeinntekter som kjernen i inntekt. Gjøre økonomisk veiledning lett tilgjengelig og fremheve at det er hjelp til selvhjelp. – Øk barnetrygd og innfør Tadjik’s forslag med skatt på barnetrygd for de med høy lønn. Oppretthold og gjerne utvid gratis sfo tillegg. Oppretthold momskompensasjon for lag og foreninger. – tenker vi har tiltakene, utfordringen er å få riktig tiltak til målgruppa. Koordinerte tjenester eks barnevern, nav, husbank vil kunne bidra i å avdekke hvem som trenger og hva de trenger av behovsprøvde tiltak. Eks supplerende sosialhjelp, bostøtte, økonomisk støtte under kvalifiseringsløp og sikkert mye mer!

Prioritering av sektorområder:

Svar: – Kvalifisere til arbeid og gjennom arbeid sikre nødvendig egeninntekt. – Få på plass ordninger som gjør det mulig å kombinere trygd og arbeid, og gjør det slik at regler ikke misforstås.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: – Hovedårsak til omsorgssvikt ligger i stress, umodenhet og frustrasjonståleranse, som igjen veldig ofte henger sammen med usikkerhet knytta til økonomi. I dag er det ikke åpenbart at en families utfordringer løses gjennom samarbeid mellom f.eks nav og barnevern. Har erfaring med å se at støtte til kontigent kommer foran en helhetlig forståelse av familiens økonomiske situasjon, og slik ikke bidratt til bedring utover at ungene etterhvert blir voksne, og samme tendens gjentar seg.

Rett politikk til rett tid

Svar: Å få barn er i seg selv en stor omveltning, veiledning og informasjon før og i de første årene er viktigst

Grupper av barn og familier:

Svar: -Ja

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: – Folkehelseperspektivet, ha fokus på ulike aktiviteter i barnehage, skole og sfo. All aktivitet bygger på å gjøre noe sammen med andre, og gjennom møte med ulike aktiviteter kan døren til å bli inkludert i aktiviteten åpnes. Tidligere nevnte momskompensasjon skal gi lag og foreninger økonomisk styrke. Holder også en tommel opp for den norske modellen, med dugnad og frivillig innsats som hoveddrivkraft.