Christine Tolås ved Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, kontor Oslo/Sosial- og eldreombudet i OsloPasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, kontor Oslo/Sosial- og eldreombudet i Oslo

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: Ombudets innspill bygger på vårt kontors erfaringer som ombud for sosiale tjenester i Nav i Oslo. Formålet til lov om sosiale tjenester i Nav er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Vårt kontor erfarer at de barnefamiliene som får sosialhjelp i for liten grad blir kartlagt. Dette kan føre til at de ikke får den hjelpen og oppfølgingen som de har behov for. Ved utmåling av sosialhjelp gjøres det i liten grad konkrete og individuelle vurderinger og de veiledende satsene for livsopphold brukes som absolutt. Med den prisstigningen som har vært det siste året opplever mange sosialhjelpsmottakere at det er vanskelig å få endene til å møtes og de opplever således ikke økonomisk trygghet. Vedtakene bærer preg av standard tekster.

Mottakere av sosialhjelp har rett på opplysning, råd og veiledning. Denne tjenesten skal bidra til at familiene på sikt kan bli selvhjulpne. Vårt kontor får tilbakemelding fra brukerne om at de i liten grad får dette. Det er vanskelig å få kontakt med sin saksbehandler og det er ikke alltid man får timeavtale med saksbehandler når man ønsker dette. Tjenesten fatter i liten grad vedtak om opplysning, råd og veiledning.

Tjenesten er i stor grad blitt digitalisert. For mange er dette bra ved at man slipper å levere søknader og dokumenter manuelt, men kan gjøre dette hjemme og når man har tid. Videre at man får vedtak og brev via digital kanal. Noen behersker digitale løsninger dårlig pga. manglende språk, manglende ferdigheter, manglende utstyr eller kognitive utfordringer. For disse oppleves tjenesten som mindre tilgjengelig.

Noen opplever at sosialtjenesten i Nav stiller strenge krav til dokumentasjon. Man bruker derfor mye tid og ressurser på å fremskaffe dette. For noen kunne denne tiden vært brukt på oppfølging av barna sine eller arbeidsrettet aktivitet. Flere opplever dessuten at Nav nekter for at de har mottatt dokumenter som de selv mener at de har levert. De opplever å bli mistrodd og må bruke tid og krefter på levere på nytt. Gjensidig tillit er nødvendig når Nav skal kunne hjelpe familiene. Vårt kontor har også klienter som har levert dokumenter i forbindelse med tidligere vedtak og hvor tjenesten ber allikevel om å få dette på nytt fordi veileder ikke finner dette i sitt saksbehandlingssystem.

Vårt kontor ser at utdanning og arbeid er veien ut av fattigdom. Tjenestene må ha tilpassede tiltak for å hjelpe foreldre uten skolegang og arbeidserfaring til å komme seg ut i sysselsetting. Dette vil også øke deres muligheter til å klare å følge opp ungene sine og delta i samfunnet på lik linje med andre. Det er viktig at Nav avklarer brukerne sine til varige ytelser. Foreldre er forbilder for sine barn og det er viktig at barna lærer at skole og arbeid er viktig. Ombudet mener at sosialtjenesten i Nav bør være spesielt opptatt av barn og ungdom når de saksbehandler og følger opp familiene. Det er viktig at barna i disse familiene har en god skolesituasjon og muligheter til å delta på fritidsaktiviteter og ellers i samfunnet. Mulighet for sommerjobb for tenåringer er også viktig.

Vårt kontor erfarer at mange av de familiene som vi kommer i kontakt med har vanskelige boligsituasjoner. Det er begrenset hvor mange som får kommunal bolig. Flere opplever at standarden og bomiljøet i de kommunale boligene ikke er bra. Mange leier på det private markedet på kortvarige kontrakter. De må derfor flytte hyppig og det kan være vanskelig for barna å måtte bytte skole og miljø. Både de som leier kommunal bolig og de som leier privat opplever å bo trangt. Dette gjør at det kan være vanskelig for barna å gjøre lekser og skolearbeid hjemme. Videre er det vanskelig å ta med venner hjem, og da er det lett at man blir gående ute og kan havne i dårlig miljø.