Jennifer Lund, Kirkens Bymisjon Bergen, Avdeling Oppvekst og Mangfold

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar: 1. Bør gi billigere/ gratis plass i barnehage og SFO til de som trenger det. Gratis Universell tilgang til barnehager gratis å omgjøre barnetrygden fra et universelt til et målrettet tiltak.

2. Hjelpe foreldrene til å øke inntektsevnen sin gjennom trygdesystemet og å hjelpe folk til lønnet arbeid (økt arbeidstrening).

3. Øke midler og samordning på kommunalt nivå for å sikre at alle barn kan delta i fritidsaktiviteter.

4. Gratis plasser i SFO.

5. Styrke flerkulturell kompetanse på tvers i utdannings og sosialtjenestesektoren.

6. Økt samarbeid og bedre koordinering med frivillige og lokale kommunale myndigheter for å sikre bedre levekår for barn og unge ved å utvikle mer åpne møteplasser, flere barnas hus (alle tilbud til barn på et sted), ungdomskafeer, ungdomsklubber osv.

7. Øke tilskudd til program som Home-Start Familiekontakten som gir hjelp til foreldre i en sårbar fase og foreldre med barn med særskilte behov.

8. Enda flere helsefremmende lavterskeltilbud til innvandrerbarn og -familier for å bygge fellesskap med fokus på inkludering, myndiggjøring og selvhjelp.

9. Gratis tilgang til familieveiledningskurs ICDP/COS mm.

10. Bedre koordinering mellom statlig, kommunalt og frivillig nivå for å sikre at det blir lettere for kommuner og frivillige organisasjoner å søke om målrettede tilskudd.

11. Jobbe politisk for systemendring som gjør at familier med støtte fra Nav kan få anledning til å spare penger til å komme seg ut av fattigdomsfellen. Som det er i dag vil sparepenger, feriepenger og skattepenger trekkes tilbake umiddelbart for å dekke inn utbetalinger.

12. Øke IT-opplæring/digital kompetanse for innvandrerfamilier for å sikre bedre samarbeid med skole, helse og andre offentlige systemer.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar: Øke tilskudd til program som Home-Start Familiekontakten som gir hjelp til foreldre i en sårbar fase og foreldre med barn med særskilte behov.

Enda flere helsefremmende lavterskeltilbud til innvandrerbarn og -familier for å bygge fellesskap med fokus på inkludering, myndiggjøring og selvhjelp.

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: