Marcos Amano Stiftelsen Robin Hood Huset, Bergen

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar: Styrke barns deltakelse og øke deres sjanser i barnehage og skole:​

* Gratis barnehage vil sikre at alle kan gå i barnehage, barnehagen er en viktig sosialiserings- og læringsarena

* Gratis SFO

* Øke mulighetene for vellykket skolegang: heldagsskole med leksefri og gratis mat på skolen​

​* Øke barns muligheter for deltakelse i fritidsaktiviteter, også sammen med foreldrene​

* Sikre at familier kan ha normale ferie og fritidsopplevelser sammen ​

* Styrke/innføre Aktivitetskortet i alle kommuner

Begrense flytting og sikre stabil bo- og oppvekstsituasjon:​

* Høyere antall kommunale boliger og boliger som leies ut til kostpris av ideelle aktører​

* Lette inngangen til eiemarkedet for bolig​

* Fortsette arbeidet med å bedre boområder med levekårsutfordringer. Å lykkes med dette forutsetter en bevisst politikk som hindrer at gentrifisering skyver fattige familier vekk fra de opprustede områdene. Krever aktiv boligpolitikk.​

Fritidsaktiviteter

* Manglende deltagelse begrenser bygging av sosiale nettverk, eksklusjon fra en viktig sosialiserings- og læringsarena.

* Barn i fattige familier har en lavere grad av felles ferie og fritidsopplevelser som familie, dette kan svekke foreldreautoriteten

* Styrke Aktivitetskortet og sikre at det når alle familier som har økonomi under EU60. Lage et system som ikke forutsetter at barna selv må be om kortet. Å overlate ansvaret til barna kan bidra til å øke bekymringsnivået hos barn og bidra til økt parentalisering av barn.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: Tiltak som kan bidra til at færre barn og unge vokser opp i fattigdom:

* Øke barnetrygden – å inflasjonsjustere barnetrygden for alle barn opp til samme kjøpekraft som i 1996 ville løftet mange barnefamilier ut av fattigdom​

* Sosialhjelpssatser på SIFO-nivå​

* Økt og mer stabil arbeidslivstilknytning for foreldrene ​

* Høyere lønninger i lavtlønnsyrker, redusere ufrivillig deltid og midlertidige stillinger​

* Øke minstesatsene for dagpenger, trygd og AAP​

* Integrering av foreldre: styrke norsk- og samfunnsopplæring