Marius Omland, Ungdomsrådet Helse Bergen.

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: Vi er en gjeng med ungdommer som både har pasient og pårørende erfaring

Vi vet hvordan det kan føles og falle utanfor

Både på fritids aktiviteter og på det sosiale

Å falle utanfor i barne og ungdoms alderen kan vere katastrofalt for barnet utvikling.

Den samme problemstillinga har også barn i lavinntektsfamilier

Der foreldra ikkje kan ha råd til at barnet deira delta på diverse fritids ordningar eller ikkje har kapasitet til og kjøre og hente eller levere barna.

Barn i lavinntektsfamilier har større sjangse for å havne i lav inntekt når dei blir voksen, dette er fordi barn i lavintaktsfamilier har støre sjangse for og droppe ut av vidaregåande skule som fører til at dei får det vanskligare med og få seg jobb seinare.

Den langsiktige løysinga er jo og hjelpe barna først og fremst med og fullføre eit skoleløp sånn dei kan få seg ein utdanning og deretter ein god jobb. Her trengs det kontinuerleg oppfølging.

Og dei må få tilskot til og delta på diverse fritids aktivitetar for å sosialisere dei med andre barn for å få den samfunnsmessige utviklinga som er så monumentalt viktig for å få ei god framtid.

Den kortsiktige løysinga er jo og auke eventuelle støtteordningar i tråd med inflasjon og økte priser til et nivå som er tolererbart. Som vi kan se har andelen barnefamilier som har komt seg ut av fattigdom noe økt etter barnetrygden vart oppjuster i 2020.