Monica Vogt BUA

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: – Kontantytelser er dyrt og lite treffsikkert, derfor bør tjenester prioriteres.
– tjenester som gjør at barn og unge i stor grad kan stille likt med sine jevnaldrende bør prioriteres.

– Gratis utlån av sport- og friluftsutstyr gjennom BUA-ordningen bør satses på i tillegg til eksisterende universelle velferdstjenester. Utstyr til sport- og friluftsliv er kostbart og mangel på utstyr er en stor barriere for deltakelse i fritidsaktiviteter. Det er svært kostbart å kjøpe alt utstyr man trenger til ulike fritidsaktiviteter og barna vokser raskt ut av dette. Sportsutstyr er en svært undervurdert barriere for deltakelse, som skaper store sosiale forskjeller.

Beviset på dette er den enorme populariteten BUA-ordningen opplever. Siden
2016 har BUA-nettverket lånt ut mer enn 1,3 millioner ski, skøyter, telt, skateboard, sykkel og mye mer, og en halv million av dette er lånt ut bare de siste 12 månedene. I løpet av syv år er det etablert 224 BUA-utstyrsordninger i 176 kommuner, og flere har tatt kontakt. BUA-ordningen er et fenomen, som vi håper utvalget vil se nærmere på.

Prioritering av sektorområder:

Svar: Vi mener at fritidsaktiviteter er viktigst. Å kunne delta på fritidsaktiviteter med venner og familie gir gode opplevelser og mestringsfølelse. Fysisk aktivitet gir god fysisk og psykisk helse og satsning på dette vil kunne utjevne sosiale helseforskjeller. En god barndom varer hele livet, som betyr at de vaner man får i barndommen, tar man med seg hele livet. Dessverre er sport- og friluftsliv noe som ofte er forbeholdt de ressurssterke, som har foreldre som kan gå på ski, sove i telt og ta med barna ut på aktiviteter. Barn i lavinntektsfamilier og barn av foreldre som ikke er født og oppvokst i Norge er mindre fysisk aktive – helt til de får muligheten til å låne ski, skøyter, telt og skateboard er vår erfaring i BUA.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Det burde være unødvendig at tilskuddsordningen «Tilskudd til inkludering av barn og unge» forvaltes av Bufdir og BLD og Tippemidler til kultur, idrett og friluftsliv forvaltes av Kulturdepartementet. Kulturdepartementet bør i større grad sørge for at Tippemidlene også kommer barn og unge i fattige familier til gode.

Rett politikk til rett tid

Svar: Under hele oppveksten. Tiltak bør tilrettelegges for hele familien – ikke bare når barn og unge er i barnehagen og på skolen, men sørge for at foreldrene kan bli med på f.eks. fritidsaktiviteter.

Grupper av barn og familier:

Svar: Vi mener ressursinnsatsen bør rettes mot universelle tjenester som f.eks. BUA-utstyrsbibliotek, ellers blir tilbudet stigmatiserende. Gratis utlån av sport- og friluftsutstyr er selvregulerende, ettersom det alltid vil være enklere for ressurssterke familier å kjøpe sport- og friluftsutstyr, men det er det ikke så mange som tenker over når tilbudet er for alle.

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: NORCE – Norwegian Research Centre gjennomførte i 2022 en riksrepresentativ undersøkelse på vegne av BUA, som bl.a. hadde til hensikt å kartlegge kjennskap og bruk av BUA. Undersøkelsen viser at hele 7 % av befolkningen hadde lånt utstyr i BUA siste 12 månedene. Halvparten av låntakerne svarte at det ville ha vært for dyrt delta på fritidsaktiviteter, hvis det ikke hadde vært for BUAs tilbud. Blant de som kjente til BUA (35 % av befolkningen), men som ikke tidligere hadde benyttet seg av tilbudet, rapporterer nesten halvparten (47 prosent) at de kunne tenke seg å låne utstyr av BUA i fremtiden.

Undersøkelsen ble gjennomført i mai 2022, og siden den gang har BUA økt utlånet med 50 %. Dette er etter vår mening et kraftig signal om viktigheten av å gi, spesielt lavinntektsfamilier, muligheten til å låne ski, skøyter, telt, skateboard osv. At alle andre også låner, bidrar til å fjerne stigmatisering.

BUA-nettverkets_omdoemmeundersoekelse_2022.pdf