Alexandre Remizov, Ungdomsrådet i Elverum kommune

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: Tjenester som barnehage, SFO og sosiale aktiviteter bør prioriteres fordi det foregår mye sosial, kognitiv og relasjonell utvikling i ung alder som kan påvirke og øke sjansene for utdanning i senere alder. Samtidig gis foreldre bedre mulighet til egen utdanning, kursing og eventuell språklæring når de ikke trenger å passe barn hjemmet.

Det bør forsettes å satses på økonomisk hjelp for å få barn og unge i fattige familier i fritidsaktiviteter og idrett. Det bør fortsatt satses på språklæring for foreldre og barn i lavinntektsfamilier med innvandrerbakgrunn for å få foreldre ut i jobb og for at barn skal lære norsk så godt som mulig.

Prioritering av sektorområder:

Svar: Ungdomsrådet mener at offentlige tiltak for barn i fattige familier er viktigst i skole, fritid og helsetjenesten for unge.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar: Ungdomsrådet mener slutten av barneskole og ungdomsskole fordi mange viktige valg kan allerede foregår i den alderen som kan bety mye for resten av livet. Valg og vennekrets på ungdomsskolen kan føre unge i ulike retninger innenfor utdanning/ ikke-utdanning.

Grupper av barn og familier:

Svar: Det bør være en balanse mellom spesifikke grupper barn i fattige familier og områder. Ungdomsrådet håper at det ikke trenger å være enten eller, men at familier med større utfordringer bør og skal prioriteres uansett hvilken område de hører til i Norge.

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Ungdomsrådet i Elverum kommune mener at skole og lærere bør være mer oppmerksomme i undervisningsopplegg som krever lange pakkelister og mye ekstern utstyr. Det kan føre til utstyrspress for barn i fattige familier og i verste fall føre til ekskludering eller ikke-deltagelse på grunn av økonomi. Samtidig er det positivt at flere utstyrssentraler opprettes for å motvirke utstyrsmangel.
Tiltak, ordninger, kursing og utdanning for å få foreldre i fattige familier i arbeid bør prioriteres og gjøres gunstig enn å leve av sosial stønad. Ungdomsrådet ønsker at det blir billigere å delta i ulike fritidsaktiviteter og i idrett for barn og unge.
Det ville også vært ønskelig å servere et til to gratis måltider på skolen i uka, som vil dempe utgifter til mat i fattige familier.