Emma J Muri og Hanna Rugland, Press, Redd Barna Ungdom, Bergen

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar: Siden vi har mest kompetanse om barn og unge, vil vi fokusere på aspektene ved familiefattigdom som omhandler dette.

– Begrensninger i og viktighet av deltakelse i organiserte aktiviteter

– Ensomhet og utenforskap, mobbing, trivsel på skolen, flytting, bomiljø og bostandard

– Psykiske helseproblemer

Langsiktige konsekvenser:

– Ikke fullført videregående skole

– Lavere utdanningsnivå

– Høyere risiko for fattigdom i voksen alder

– Større risiko for dårligere fysisk og psykisk helse.

Forslag til tiltak:

– Få foreldre ut i arbeid.

– Prisjustering og øking av barnetrygden

– Utforming av kommunale handlingsplaner

– Håndheving av gratisprinsippet i større grad

– Øking i tilskudd til frivillige organisasjoner

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: