Hanne, Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: – Grunnstøtte må være høyere, blir feil når «alle» trenger ytterligere ressurser.
– Tror det ville vært mer hensiktsmessig å gitt gavekort på ting barna trenger, som utstyr og mat for noen, fremfor penger. Eller at de får oppfølging på hvordan pengene prioriteres om man stadig har for lite.

– Barnetrygd bør behovsprøves og økes i takt med prisstigning
– Viktig å tilby voksne på trygd relevant aktivitet som tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser (se forbi hinder)

Prioritering av sektorområder:

Svar: – All offentlig skole MÅ være gratis på alle plan (mat, kveldsaktiviteter, skoleaktiviteter) Ulovlig med egenandeler.
– Opprettholde økonomisk inkludering og minimal administrasjon fra frivilligheten ( som støtte til treningsavgift, turneringer, klær osv)
– Tilby det samme omfanget for kunst og kultur, ikke bare idrett.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: – Barna/familiene bør ha 1 ressursperson som koordinerer behovene og kjenner familiene som har mer enn 2 tjenester inne samtidig, og som både kan veilede iht bruk av ressurser men og for å sikre at hver familie får det de har krav på.

Rett politikk til rett tid

Svar: – Barn og unge fra 9 – 18 år er mest sårbart, men at grunnlaget for å unngå barnefattigdom/bryte den sosiale arven bør gjøres FØR barna blir født.

Grupper av barn og familier:

Svar: Nei. Lik inntekt kan gi svært ulik opplevelse av fattigdom. Barn i «grønne levekårsområder» kan oppleve seg som fattig og utenfor, fordi barna de sammenligner seg med har så mye mer. På samme måte kan barn som defineres i lavinntektsfamilier i «røde levekårssoner» ikke definere seg som fattige sammenlignet med naboene i samme sone.

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: – Tilgang på gratis aktiviteter/deltakelse sammen med «alle andre» . ¨
– Prioritet for betalt arbeid for ungdom og unge voksne
– Ingen egenandeler på aktiviteter i regi av skole/barnehage