Ingrid Vingelsgaard, Tolga kommune, fritidskoordinator

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: I Tolga kommune her vi i 2022 fått 3 nye prosjektstillinger stillinger rettet mot barn og unge. Det er fritidskoordinator i 50 % stilling, som samarbeider tett med lag og foreninger samt skole og flyktninge/inkluderingstjenesten. Så er det ungdoms- og oppfølgingslos i 100 % stilling, samt en helsesjukepleier i 60 % hovedsaklig rettet mot veiledning av foreldre. Vi har faste samarbeidsmøter, og synes allerede nå å se effekten i form av et bedre tilrettelagt opplegg for barn i fattige familier. Bl a har vi fått til frikort på fritidsklubb, og skyssordninger på aktiviteter i samarbeid med frivillige voksne

Prioritering av sektorområder:

Svar: I forhold til kultur og idrett, da det er svært viktig for disse barna å få delta på linje med andre barn.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Det er i alle fall viktig at de som jobber tettest på dem, blir hørt, og har en kanal oppover i systemet.

Rett politikk til rett tid

Svar: Jeg vil si at det er særlig viktig fra mellomtrinn 10 år, og til og med ungdomstrinnet (16 år)

Grupper av barn og familier:

Svar: Jeg tenker at det er viktig å jobbe generelt mot alle lavinntekstfamilier, og samtidige tenke noen tiltak spesifikt rettet mot f eks barn av enslige forsørgere

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: