Janne Sætrenes, LUR-Lesja Ungdomsråd

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: LUR-møte 24.02.23. Uttale til barnefattigdom
Lesja ungdomsråd drøfta to spørsmål rundt barnefattigdom i Norge
1. Kva utfordringar meiner LUR er dei største for fattige familiar?
a. Press frå andre
b. Pengar og utstyr til aktivitetar
c. Mat
d. Ikkje tilrettelagt
2. Kva meiner LUR skal til for at barn og unge som veks opp i fattigdom skal få det betre?
a. Gratisaktivitetar med skyss og mat
b. Utstyrsbank
c. Politisk jobbing for å auke lønn i lavtlønnsyrker/ til einslege forsørgjarar/ sjuke/ arbeidsuføre foreldre/ unge foreldre/ studentar
Innspela vil bli sendt inn til regjeringas ekspertgruppe som skal komme med forslag til kva regjeringa bør gjere for å nedkjempe fattigdom som rammar barn og gjere det betre for barn i fattige familiar