Nina Myhr, FO

Ikke avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: Målrettet ordning: gratis barnehage plass og SFO for alle, som har en inntekt under en fastsatt sats. Her er det viktig at inntekten ligger over minsteytelser som eks sosialhjelpstønad/uførestønad og treffer familier med lavinntekt.
Søskenmoderasjon for alle i barnehage og SFO med høyere prosentsats enn i dag, og økende for hvert nye barn – med mål om å redusere familiens totalkostnader.

Prioritering av sektorområder:

Svar: Sikre at alle stønadsnivåer er innrettet slik at det er over fattigdomsnorm for barnefamilier.
Skolemat for alle elever fra barnehage til og med videregående skole frokost og varm lunsj.
Styrke og utvide bostøtteordninger for bedre å kunne øke boligstandard for barn som vokser opp i fattige familier.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Utlånssteder tilgjengelig for sportsaktiviteter på alle skolene. Eks skiutstyr, skøyter, fotball m.m.
Skoleturer som arrangeres bør være et tilbud for alle – gratis for alle elevene.
En annen ting er å skille mellom hvordan vi årsaks forklarer fattigdom: er det egenskaper ved individet eller strukturelle årsaks forklaringer som benyttes? Et eksempel på slik forklaring nå er høye strømpriser og matpriser, sett opp mot forklaringer som legges til individet eks. lav utdanning, utenfor arbeidsmarkedet o.l.