Anne Elin Wiig Haadem, Aspøy skole, Ålesund

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: FAMILIEFATTIGDOM – INNSPILL FRA ASPØY SKOLE

Hvordan forbygge familiefattigdom i framtiden?
Hvordan avhjelpe konsekvenser av familiefattigdom, og utfordringer som barn og unge har som følge av dette i dag?

1 FOREBYGGING AV FRAMTIDIG FAMILIEFATTIGDOM GJENNOM UTDANNING
Mål:
Sikre at alle barn og unge får de samme mulighetene til å utnytte sitt potensiale for videre utdanning og arbeid, slik at de unngår framtidig fattigdom
Tiltak:
Tidlig innsats/grunnleggende ferdigheter og kompetanse/særskilt språkopplæring
Stat/kommune må sørge for tilstrekkelige ressurser til skolene, slik at de kan sette inn tidlig innsats og sikre at alle elever utvikler kompetanse og grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, muntlig framstilling, regning, digital kompetanse og sosial kompetanse). For å gi et likeverdig tilbud, er det svært viktig at det også tilføres ekstra ressurser til opplæring for minoritetsspråklige elever.

2 SAMORDNING OG SYNLIGGJØRING AV AKTIVITETER OG TILTAK
Mål:
Alle familier er kjent med og har muligheten til å nyttiggjøre seg av ulike tiltak i regi av kommune eller frivillige organisasjoner
Kommunale og frivillige ressurser utnyttes optimalt

Tiltak:
Opprette en koordinatorstilling i kommunen med følgende ansvarsoppgaver:
• Koordinering av eksisterende og nye tiltak i ulike kommunale virksomhetsområder
OPPVEKST (skole/bh/BV/familiestøtte/integrering)
SAMFUNN (innbyggertorg/bibliotek/kultur/fritid/samferdsel)
• Skape en arena for samarbeid mellom ulike aktører i regi av kommunen
• Utarbeide oversikt over ulike fritidsaktiviteter
• Gjøre informasjon om ulike aktiviteter, tiltak og støtteordninger lett tilgjengelig, og gjøre det enkelt å søke på disse
«En dør inn» Opprette en digital «portal», med oppdatert oversikt over ulike kommunale og frivillige aktiviteter samt støtteordninger
Merk oversettelser til ulike språk!!

3 EVALUERE/FORBEDRE EKSISTERENDE TILTAK-NYE KONKRETE TILTAK
• Støtteordninger/kompensasjon til frivillige lag/organisasjoner
Stat/kommune må sørge for forutsigbare ordninger, slik at lag og organisasjoner kan drive aktiviteter for barn og unge uten at det kreves høy egenandel
• «Fritidskortet»
Evaluering/videreutvikle?
• Kontantkassa (merk oversettelser)
Forbedre søkeprosessen slik at ikke familier må søke via frivillige lag og organisasjoner, men f.eks. gjennom en kommunal søkeportal (som ved søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO)
• Skolemat/skolefruktordning
• Skyss-/transportordning fritid
• Draumesommar (merk oversettelser)