Bjørn-Atle Hansen, Alta kommune

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: 1. Ulike typer politikk:

– Det er viktig både med kontantytelser og tjenester
– Barnetrygd bør være behovsprøvd
– Når det gjelder fritidsaktiviteter, er det viktig at kommunene tilbyr gratis utleie av utstyr, slik at alle har muligheter for å kunne delta uavhengig av familiens økonomi
– Bruke av kontigenskasse bør utvides og gjøres god kjent
– Aktivitetskort bør innføres i kommunene. Ved bruk av aktivitetskort, vil det være lettere for familier å kunne delta på ulike aktiviteter, uten at familier med stram/marginal økonomi må gå til NAV for å søke om stønad til slike formål

Prioritering av sektorområder:

Svar: 2. Prioritering av sektorområder:

– Behov for en familiekoordinator som samordner tjenester mellom NAV og Oppvekst Denne koordinatoren bør også jobbe opp mot helsetjenesten, som koordinerer både økonomiske og praktiske tiltak
– Erfaringen er at ulikhetene blant barn sees på mellomtrinnet i skolen. Viktig med en satsing på denne målgruppen
– Miljøterapeuter inn i barneskolen
– Viktig med tiltak overfor enslige med barn, da disse er en sårbar gruppe. Det samme er flyktninger, som må lære seg det nye samfunnet og landet. Organiserte fritidstilbud for barn, er noe spesielt flyktninger må lære å gjøre bruk av
– Det må jobbes med «skam». Hvordan skal en jobbe, uten at omgivelsene ikke får informasjon om at tiltak er innvilget

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: 3. Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå:

– Klarere rolle på hva hvert forvaltningsnivå har ansvar for
– Alle involverte etater bør samles for å fordele ansvar i saker –koordineringsansvaret bør ligge hos familiekoordinator

Rett politikk til rett tid

Svar: 4. Rett poltikk til rett tid:

– Behovet for gode tiltak er størst på mellomtrinnet i skolen
– Som forebyggende tiltak bør alle ansatte i barnehage og skole gjennomføre opplæring i ICDP- foreldreveiledningsprogrammet

Grupper av barn og familier:

Svar: 5. Grupper av barn og familier:

– Ressursinnsatsen bør målrettes hvor behovet er, uavhengig av gruppe
– Viktig med helhetlig oppfølging

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: