Kristin Nygård, Profesjonsfaglig Utvalg, FO Trøndelag

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: – Det holder ikke kun med økte ytelser, det er særlig viktig med godt sosialfaglig arbeid for koordinering, for hjelp til å finne løsninger og måter å håndtere utfordringer på, og for inkludering.
– Viktig også med universelle ordninger for at folk skal støtte opp om velferdsstaten. Men kanskje deler av de universelle kan være ytterligere behovsprøvd?
– Alt som dreier seg om fellesskap og inkludering bør prioriteres. Kan det feks finnes bedre ordninger ift fritidsaktiviteter? Subsidiering av idrett, korps etc.
– Nok barnehageplasser, slik at også de som får barn i desember får barnehageplass!
– Samme ytelser/goder uansett hvilke land man kommer fra, ikke forskjellsbehandle.

Prioritering av sektorområder:

Svar: – Inkludering/deltakelse/fellesskap. Feks også hvordan få til fellesskapsdugnader som fungerer for alle/flest mulig?
– Alt for lite store kommunale boliger tilgjengelig for større barnefamilier, noe som kompliserer inkludering.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: – Utfordring at BV ikke går inn dersom folk egentlig kan få hjelp andre steder, når det egentlig er opppretta kontakt. Må da kompenseres på andre områder! Peiler man seg slik i en retning der barn får mindre og mindre bistand? Viktig at utfordringene løses på lavere nivå når det går an, nettopp for å unngå stigmatisering og dyre tiltak, men usikkerhet hvorvidt dette gjøres.
– Viktig at hjelp/støtte et sted ikke fører til økt behov/støtte fra annen instans. – — – Trengs bedre samarbeid mellom de forskjellige instansene. Her finnes gode eksempler.
– Barneansvarlige i NAV! Og der det ellers mangler? Få inn bevisstheten om barneperspektivet i alle tjenester (der det ikke er enda), gjelder flere enn feks bare helsetjenester o.l.
– Familieoppfølgere over tid? Samme folka? Ex: Kristiansand; familiekoordinatorer. Trondheim: Familieloser. De må kunne komme hjem til familier etc. Her finnes forskning på at dette nytter, også internasjonalt. Lovpålegges!
– Trenger f.eks. noen universelle minimumsordninger når det er barn i familiene så ytelser ikke kan kortes ned. Feks slik at man ikke avkorter ytelser ved manglende oppmøte, når det kan ramme barn. Barnefamilier MÅ IKKE få sanksjoner på sosialhjelp.
– Barnefamilier med aap må slippe å bekymre seg for kort tid på aap.
– Forenkling av regelverk! Vanskelig å manøvrere for familiene.

Rett politikk til rett tid

Svar: – Trengs et større økonomisk løft for aleneforeldre
– NB; Små barn koster ikke så mye mer (ikke mer?) enn større barn. Viktig for større barn å ikke falle utenfor.

Grupper av barn og familier:

Svar: – Utfordringer med å identifisere de som evt trenger støtte/hjelp
– En ide er å bidra til at familiene får en mulighet til å eie egen bolig, noe som kan se ut til å øke engasjementet til å komme ut i arbeid for noen. Også andre virkemidler kan være aktuelle for å øke mestring og engasjement i egen livssituasjon, hjelpe/støtte folk til å få “hodet over vannet” og se framover.

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: – Største utfordringen er å oppdage hvilke familier som sliter økonomisk. Dårlig økonomi er tabu og vanskelig å avdekke.
– V/kontakt med NAV er det vanskelig for familiene å fortelle om kontakt med BV, og omvendt
– Utfordringer rundt kunnskap om BV; å få formidlet at de er en hjelpeinstans, egentlig.