Lise, Barne- og familietjenesten, Brønnøy kommune

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: med den økonomiske situasjonen i Norge akkurat nå, er det flere som sliter økonomiske enn det har vært tidligere, og de fleste kjenner på utfordringer i den økonomiske situasjonen. Har ingen konkrete innspill her, men de ordningene som er behovsprøvde, vil nå favne andre typer familier enn tidligere, og som mitt svar over sier, er jeg redd at noen vil la stoltheten hindre dem i å be om en hjelp de tidligere ikke kvalifiserte for som de nå kan ha krav på.

Prioritering av sektorområder:

Svar: Barnehage og SFO betaling og fritidstilbud, da utenforskap er noe av det som påvirker barns utvikling mest, og som kan føre til psykiske vansker i framtiden, de må være med å de arenaene andre barn er.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Dette tema har jeg ikke noen innspill til.

Rett politikk til rett tid

Svar: Forebygging og tidlig nok inn er veldig viktig. Barn må få en god start på livet, slik at helt fra barseltiden med mor og far hjemme er viktig, så en må for all del ikke endre noe på det som gjør at de fleste barn har en av foreldrene hjemme til de er 8 mnd-12 mnd gamle. Barnehage bør alle barn ha et tilbud om, og når de når skolealder eller evt litt før, at de har mulighet til å delta på de fritidsaktivitetene som de måtte ønske.

Grupper av barn og familier:

Svar: For småkommunene, som vår og nabokommunene er, er ikke andelen av barn med innvandrerbakgrunn så stor, men andelen barn av enslige foreldre og lavinntektsfamilier er stor. Kunne man endret fokus ifht til størrelse på byer/kommuner og ut i fra det behovet som er der?

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Vi har høy andel av barn i lavinntektsfamilier i vår kommune, samt mange barn av enslige foreldre og mange foreldre med lav utdanning. Vi har også høy forekomst av unge uføre, så dette er et problem for vår kommune. Mange familier, spesielt etniske norske føler på skam med å innrømme at de har økonomiske utfordringer. Vi har heldigvis BUA der en kan låne gratis utstyr, men dyr barnehage, dyr sfo og dyre fritidstilbud, spesielt innenfor idrett og kultur. Det finnes løsninger for reduserte betalinger innenfor alle disse, men tror stoltheten hindrer noen i å søke/be om dette. Ved å få redusert kostander på dette for alle, ville det bidra til bedre økonomi for barnefamiliene generelt.