Sidsel Aas, Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester?

Utvalget bør se nærmere på det vi opplever som mistillit til at foreldre kan ta gode økonomiske valg for seg og sine barn. At det er i stor grad fokuseres mer på tjenester – stort sett universelle – enn kontantytelser, kan bidra til større utenforskap. Vi mener at en kombinasjon av kontantytelser og tjenester vil være den beste løsningen, da dette kan oppleves som en økonomisk ivaretagelse fra det offentlige samtidig som foreldrene opplever tillit og mulighet til å ta egne valg på vegne av barna. Vi mener også at utvalget bør se nærmere på hvilke stønader og ytelser som, ved å forbli universelle, vil kunne føre til enda mer ulikhet i sosialt og økonomisk.

Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester?

Når den ene forelder må sone en fengselsdom regnes ikke den andre forelderen som tar seg av barna som enslig forsørger og går glipp av mange ytelser, samt skattefordeler. Denne forelderen må derfor gis rettigheter på lik linje som enslig forsørgere. Dette vil gi særfradrag på skatten, samt følgende ytelser: utvidet barnetrygd, overgangsstønad, stønad til barnetilsyn. Det er spesielt viktig med rett til overgangsstønad slik at forelderen som ivaretar barna kan få seg en utdanning og på denne måten øke muligheten for å komme seg ut av fattigdom.

Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg?

Samarbeidsforum er spesielt opptatt boligpolitikk, og i 2023 er dette et av forumets hovedanliggende. Forumet legger vekt på at mangelfull boligpolitikk rettet mot vanskeligstilte fører til en forverring av levekår og innelåsningseffekter. Det er særlig viktig at leiesektoren styrkes, all den tid vanskeligstilte er overrepresenterte på leiemarkedet. I tillegg er forumet opptatt av vanskeligstilte boligeiere, og muligheten for å bli boligeier. Styrket lovverk i tråd med retten til bolig er av stor betydning for utjevning av sosiale forskjeller. Forumet har også tidligere stilt krav om en økning av barnetrygden.

De behovsprøvde ordningene vi i dag har beregnes som regel ut fra foreldrenes inntekt, mens utgifter til gjeld ikke tas med i regnestykket. Med økte priser på matvarer, strøm og husleie vil det være mange som også får økt gjeld. Dette kan føre til at barnefamilier får svært høye utgifter i forhold til inntekter. Det er derfor viktig med flere universelle ordninger som treffer barnefamiliene, spesielt økning i barnetrygd og lavere utgifter til barnehage og skolefritidsordning.

Barnefamilier med en forelder som soner langt fra hjemstedet sitt får i dag ingen kompensasjon for lang reise for å besøke forelderen i fengsel. Det bør opprettes en rettighet for å kompensere lang reisevei.

Barnetrygden er viktig for å styrke barnefamiliers økonomi. Tall fra SIFO og SSB viser tydelig at økning i barnetrygd for barn under 6 år har hatt en positiv effekt for denne målgruppen. Vi ser behov for at barnetrygden må økes for barn over 6 år. Ved beregning av alle andre stønader fra det offentlige stiger satsen når barna blir eldre, dette bør også gjelde barnetrygd.

Prioritering av sektorområder:

Svar: Samarbeidsforum er spesielt opptatt av at sammenhengen mellom bolig og velferd blir løftet.

Tilgang på gratis eller sterkt subsidierte fritidsaktiviteter for barn og unge

Full barnehagedekning

Billig/gratis barnehage og sfo/aks

Barnetrygd

Foreldrestøttende arbeid – styrke helsetjeneste for barn og unge, barnevern, familievernkontor

Sosialstønad

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Samarbeidsforum har ikke utviklet en spesiell politikk vedrørende forvaltningsnivå på dette feltet.

Det viktigste er å ivareta hele familien så sømløst som mulig.

Styrke samarbeid med frivillige organisasjoner som aktivt sørger for å motvirke sosialt og økonomisk utenforskap for familier.

Rett politikk til rett tid

Svar: Samarbeidsforum mot fattigdom er opptatt av at barn i alle faser skal vernes mot fattigdom, og mener også at eldre hjemmeboende ungdom skal ha rettigheter som sikrer at disse ikke utsettes for unødvendig stress.

Behovet for gode tiltak er viktige i hele oppveksten, de må tilrettelegges bedre etter hvilken situasjon foreldrene befinner seg i, og alder på barna.

Grupper av barn og familier:

Svar: Samarbeidsforum mot fattigdom vil ikke sette ulike vanskeligstilte grupper opp mot hverandre, og legger i stor grad vekt på universelle goder og generell velferdspolitikk i våre løsningsforslag.

I mange tilfeller må utvidet familie ivareta barna mens foreldre soner. For eksempel kan det dreie seg om besteforeldre som midlertidig overtar omsorgsoppgaven. I slike tilfeller bør det opprettes en økonomisk ordning med utgiftsdekning for de som midlertidig ivaretar omsorgen for barna.

Enslige forsørgere, og barn av disse, er ofte den gruppen foreldre som faller mellom to stoler i hjelpeapparatet. Mange oppleves som for ressurssterke til å få hjelp via offentlige instanser selv om de kan ha store utfordringer både økonomisk og sosialt.

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge sin visjon er et Norge uten fattigdom og sosial ekskludering. Vi vet at de omfattende konsekvensene av fattigdom ikke blir håndtert før de som lever i denne virkeligheten blir sett på som en del av løsningen, ikke en del av problemet. Fattigdom går i arv. Ved å styrke foreldrene, styrker man også barn og ungdoms muligheter til å ikke falle utenfor både økonomisk, helsemessig og sosialt.