Yngve Nyheim, Lødingen kommune

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: Prioriter tjenester.
Prioriter gratis SFO-plass, leirskoleopphold, bostøtte, redusert foreldrebetaling, tilbud i ferier, utstyrssentraler, støtte til kontingenter innen fritidsaktiviteter, ICDP og COS-kurs, den kulturelle skolesekken, tilbud innen psykiatri, familiens hus, styrket helsestasjonstjeneste, barselgrupper, støtte til utendørsparker, m.m.

Prioritering av sektorområder:

Svar: På fritiden.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Nei.

Rett politikk til rett tid

Svar: Forebygging og tidlig innsats er svært viktig. Tiltakene må inn for å motvirke at barna blir ekskludert fra barnegruppa. Da er mye gjort.

Grupper av barn og familier:

Svar: Økonomiske bevilgninger til kommuner med en høy andel barn i lavinntektsfamilier, bør økes. Bevilgningene bør være øremerket tjenester rettet mot disse barna.

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Førstelinjetjenesten, eller «laget rundt barnet», mangler kapasitet til å møte daglige utfordringer. Mye av arbeidet som gjøres er avhengig av frivillige støttespillere. Kommunen trenger økte økonomiske rammer for å kunne styrke «laget», og for å kunne tilby gode tjenester der barnet bor.